תקנון תנאי שימוש

 1. כללי

 1.1 אתר SAHARA-IL/ סהרה-IL (להלן: “האתר”) הינו בבעלות חברת סהרה אלקטרוניקה בע”מ (להלן: “החברה”) ח.פ. 513234666 ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר תדמיתי של חברת “סהרה אלקטרוניקה” וכן, כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים שונים על ידי גולשים באתר.

 1.2 משתמש/רוכש באתר הינו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות רכישה, ביקור, גלישה ו/או כל שימוש אחר, בין אם באמצעות המחשב, טלפון נייד ו/או כל דרך אחרת.

1.3.  שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, עליו להימנע משימוש באתר ו/או לפנות אל החברה  למתן סיוע בדרכים חלופיות בטרם השימוש באתר.

1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש עם המשך השימוש בו. לפיכך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמה אישית לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר או לפנות אל החברה לסיוע ו/או מתן פתרונות חלופיים.

1.5.  נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

1.6.  תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

1.7.  מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

1.8.  המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

1.9.  הרישום לאתר ו/או הרכישה באתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

 1. שימושים אסורים באתר

2.1.  המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימוש באתר ובתוכן האתר, ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, בין אם המידע שייך לחברה ובין אם לצד ג’ כלשהו:

2.1.1.   לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

2.1.2.   להעביר, לאסוף, להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו ו/או חלקו.

2.1.3.   להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום ממוחשב ו/או כל אמצעי אחר, לבצע שינוי ו/או להעתיק ו/או להוריד כל חומר האגור באתר, לרבות בדרך של SPIDER, PAGESCRAPE, ROBOT , PEEP-LINK, ו/או כל שיטה אחרת, אלוגריתם ו/או תהליך ידני דומה, ולא להוריד ו/או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לבצע פעולה כלשהיא העלולה לפגוע בקניין הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות הרוכשים/משתמשים אחרים ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשות בו.

2.1.4.   להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה ו/או להציג את תוכן האתר ללא היתר מפורש בכתב מהחברה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

2.1.5.   לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

2.1.6.   לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

2.1.7.   שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

2.1.8. המשתמש רשאי לבצע שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד, בתום לב ולשימושו האישי בלבד ולא למטרה אחרת לרבות: מכירה חוזרת/ הצגה ללא היתר, מרמה, מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקניין החברה, באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.

2.2.  אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתו של המשתמש לאתר ואף לחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

3.המוצרים ואופן מכירתם

3.1.  האתר מציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

3.2.  כל מחירי המוצרים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

3.2.1. המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה, לרבות בדפי המוצר, הינם המחירים הרגילים של המוצרים בחברה ואינם מחירי שוק (להלן “המחיר הרגיל”). בהתאמה, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים, הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר הרגיל של המוצרים האמורים המתפרסם באתר.

3.2.2. החברה רשאית לעדכן ולשנות את מחיר המוצרים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר לרוכש בעת השלמת הליך ההזמנה.

3.2.3. החברה מקפידה על עדכון מחירי המוצרים ודמי המשלוח בזמן אמת. בשל כך, עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניות לבין עת השלמת הליך ההזמנה. בעת השלמת ההזמנה, הרוכש יחויב לפי המחיר המעודכן. למען הסר ספק- החברה לא תישא באחריות כלשהיא הנובעת מפערי המחירים כאמור.

3.3. במקרים שבהם נופלת טעות אנוש חריגה, טעות בהקלדה, השמטת ספרה וכדומה, המובילים לשינוי מהותי ודרסטי במחיר המוצר הרגיל, רשאית החברה שלא לכבד את עסקת המכר.

3.4. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות ו/או כל הטבה בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה באופן מידי וללא התראה מוקדמת.

היה ורוכש מבקש להחזיר פריט שנרכש בהנחה ו/או על ידי שימוש בקופון, הסכום שיוחזר לרוכש יהיה הסכום ששילם בפועל על המוצר. קופונים לא יוחזרו לרוכש.

3.5.  מוצרים ניתנים לרכישה באתר עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע לרוכש תוך 5 ימי עבודה כי המוצר אזל. במקרה שכזה החברה תודיע לרוכש על ביטול המכירה או תציע לו מוצר חלופי.

3.6. מרבית המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות ובמפרטים טכניים. חשוב להדגיש כי התמונות הן להמחשה בלבד. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום. ככל שנפלה טעות בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה והכל מקרה החברה לא תישא באחריות כל שהיא העולה על ערך המוצר.

3.7.   החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין שלוש חלופות: קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, החלפה בפריט אחר ממגוון המוצרים באתר החברה או ביטול הרכישה.

 1. רישום לאתר ואופן הטיפול בהזמנה

4.1.  רכישת מוצר באתר מותנית במסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש. במסגרת הרכישה על המשתמש למסור פרטים שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו לשם השלמת ביצוע הרכישה ומסירת המוצר ללקוח. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות ולהבטחת ביצוע הקניה, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות של המשתמש בעת הקלדת נתוניו באתר, לרבות טעות בהקלדת פרטיו האישיים. כמו כן, החברה ו/או מפעילי האתר אינם אחראים על עיכוב במסירת המוצר לרוכש, בשל הזנת פרטים אישיים שגויים או לא מספקים.

4.2.  מיד לאחר הקלדת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. המוצר יסופק לבית הרוכש רק לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי ובהתאם ליתר הוראות תנאי השימוש.

4.3.  ההזמנה תירשם במחשבי החברה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.

4.4.  יובהר ויודגש, קבלת דואר אלקטרוני מאתר החברה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה.

4.5.  מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

4.6.  במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת העסקה/פעולת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי אמצעי התשלום ע”י הרוכש ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

4.7.  בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.

4.8.   מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים בחנויות.

 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

5.1.  כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק”). הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

5.2.  בוצעה באתר עסקה לרכישת מוצר, רשאי הרוכש לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה (להלן: “הודעת הביטול”) , החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר והכל בהתאם להוראות החוק. ונדגיש- רק הרוכש עצמו רשאי לבטל את העסקה (גם אם מיען את המשלוח לאחר).

זכות רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (עד 5 שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה), לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לרוכש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

רוכש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתנאי שהצרכן יחזיר את המוצר לעוסק והמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש בידי הרוכש. בהתאם להוראות החוק, חיבור המוצר לחשמל ו/או גז ו/או מים יחשב כשימוש במוצר.

5.3. הודעת ביטול עסקה, לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק, תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בכל אחת מהדרכים הבאות:  

5.3.1. בהודעה בעל פה בטלפון במס’  03-7201613 בימים א’ – ה’ בין השעות 09:00-15:00.

5.3.2. בדואר אלקטרוני לכתובת : [email protected]. יש לוודא שהמייל התקבל במשרדי החברה.

5.4 בהודעת הביטול יפרט הרוכש את שמו, מספר הזמנה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון בו ניתן ליצור קשר עם הרוכש, פרטי אמצעי התשלום שבאמצעותו נרכש המוצר.

5.5. ביטל הרוכש את העסקה- תזכה החברה את אמצעי התשלום באמצעותו בוצעה ההזמנה בלבד. זאת, בניכוי דמי הביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. ככל שהרוכש שילם דמי משלוח, עלותם לא תוחזר עם ביטול דמי העסקה.

5.6.  ההחזר יינתן תוך 14 ימי עסקים מקבלת המוצר במחסן הלוגיסטי של החברה.  

5.7. על הרוכש להחזיר את המוצר וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה במקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

5.8. ביטול עסקה לאחר שמשלוח יצא את מחסני החברה ובטרם קבלתו בבית הרוכש, יגרור חיוב של 70 שקלים דמי ביטול משלוח וכן 5% עמלת אשראי או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

 1. ביטול העסקה על ידי החברה

6.1.  מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או את ההתקשרות עם המשתמש. במקרה שבו התקשרות בוטלה, לא יזכה המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה. להלן המקרים:

6.1.1.  אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה.

6.1.2. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר. 

6.1.3 במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.

6.1.4.  במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון” (כגון ולא רק: פעולות מלחמה, טרור, חבלת סייבר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים) ו/או, עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר ו/או את אספקת המוצרים.

6.1.5.  במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

6.1.6 כאשר ישנו חשש שהרכישה מבוצעת המסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הרוכש או מי מטעמו.

6.1.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. אספקה, הובלה ומשלוח

7.1.  אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר תבוצע על ידי החברה בכפוף לכך שהתמורה בגינם שולמה במלואה, לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הרוכש בעת השלמת הליך הרכישה.

7.2.  במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו.

7.3.  דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר אינם כוללים חיובים בגין הובלה חריגה (עקב תנאים מיוחדים בכתובת הלקוח, מוצר בגודל חריג, וכיו”ב). כל תוספת בגין הובלה חריגה תחול על הרוכש ותשולם על ידו.

7.4.  מועד אספקת המוצרים יתבצע בהתאם למפורט בדף המוצר שנרכש. מניין הימים לאספקת המוצר יחל ביום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש, אם העסקה בוצעה עד השעה 10:00 בבוקר. עסקאות שבוצעו לאחר שעה זו, מניין הימים לאספקת המוצר יחל מיום המחרת. מועד האספקה מחושב על פי “ימי עסקים”, דהיינו ימים א’ – ה’ ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון.

7.5.  החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה (‘כוח עליון’) כגון שריפה, שיטפון, מלחמה, שביתות, תקלות וכיוצא בזה ו/או שמקורם בחברת השילוח ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק, עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.

7.6.  עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה יובהר העניין לרוכש והחברה תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה.

7.7.  במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב אמצעי התשלום, ללא חיוב בדמי ביטול, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.

7.8.  בעת אספקת המוצר רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

7.9. בעת השלמת הזמנה אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לבחירת הרוכש באחת מהאפשרויות הללו: 

1. איסוף עצמי מהמחסנים הלוגיסטיים של החברה בתל אביב.

2. שילוח לבית הלקוח.

3. שילוח לנקודת שירות שיבחר ע”י הרוכש.

7.10. היה והתקבל אישור מהרוכש להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן או נזק עקיף שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

 1. אחריות בגין המוצר

8.1. המוצרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים בהתאם לתעודת האחריות המצורפת

8.2. תיקון ו/או החלפת המוצר תתבצע במהלך שנת האחריות ללא עלות. כדי לקבל פרטים על תחנות השירות של החברה יש לפנות לחברה בטלפון *3072 או לחלופין 03-7201613.

יש לשים לב! על הרוכש לדאוג שהמוצר יגיע לתחנת השירות הרלוונטית. שילוח המוצר לנקודת השירות הרלוונטית אינו כלול באחריות ולכן היה והרוכש מעוניין להשתמש בשירות זה, עליו לשאת בהוצאות הנדרשות לשם כך.

8.3. לחברה שמורה הזכות לדרוש תשלום בגין התיקון או החלפת המוצר, אם נמצא כי הרוכש פעל בזדון, רשלנות (לרבות שימוש בניגוד להוראות בשימוש סבירות בנסיבות העניין), או תיקן את המוצר באופן עצמאי באמצעות מי שאינו מאושר על ידי החברה.

 1. בעלות וזכויות קניין רוחני

9.1.  האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר וכל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן: “התוכן” או “התכנים”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, להשתמש או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה. למען הסר ספק- כל התוכן המופיע באתר הינו בבעלות החברה או צדדים שלישיים אחרים.

9.2.  כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות לרבות השמות “אור לשבת”  “OR LE SHABBAT” “BUSH” ו-“PERFEZIONE”, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

9.3.  מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

9.4. החברה רואה במשתמשים המעלים חומרים כאלה ואחרים לרשתות החברתיות, הכוללות תמונה של מוצרי החברה עם תיוג החברה, כמי שהזמינה את החברה ו/או מי מטעמה לשתף את התמונה באתר ו/או במדיות החברתיות השונות בהן יש לאתר עמוד. משתמש אשר אינה מעוניינת בהצגת התמונות שהועלו על ידה, יפנה לשירות הלקוחות של החברה על מנת שיוסרו התמונות.

 1. תוכן האתר ופרסומות

10.1.  האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמו שהם (‘As Is’). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

10.2.  החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית ואין לראות בכך משום הסח דעת או הטעית המשתמש; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

10.3.  תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, עליו לפנות לחברה. במקרים בהם למשתמש יש ספק לגבי זהות המוצר המופיע באתר לבין המוצר המבוקש בפועל, המשתמש מוזמן לפנות, טרם ביצוע ההזמנה, לנציג שירות הלקוחות של החברה, באמצעות עמוד ה’צור קשר’, או במספר: 03-7201613 או ב-3072*. בכל מקרה, האמור במפרט הטכני גובר על התצלום המופיע ליד פירוט המוצר.

10.4.  תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים למלאי שהוקצב לאותו מבצע, על פי החלטת החברה בלבד.

10.5.  באתר עשויים להיכלל קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע”י החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

10.6.  כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

10.7.  החברה משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע על מבצעים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. החברה לא תישא באחריות כלשהיא לעניין מידע זה ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

10.8. הסכמת המשתמש לקבלת דיוור תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת”פים ועדכונים שונים בקשר עם האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים כגון: דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכולי. בכל עת ניתן להודיע לחברה, בכתב, על סירוב לקבל דיוור.

10.9. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא, לרבות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשים האתר כגון תזכורת לצורך השלמת הזמנה וכדומה, אינה מהווה “מסר פרסומי”. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

 

 1. פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים

11.1. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמם, במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר, בפורומים, באתרי השוואת מחירים, לרבות אתר השוואת המחירים Zap ומנגנוני השוואת המחירים הפעילים מטעמו, דפי זהב,,TAPUZ, Google  וכולי.

11.2. האחריות למידע המפורסם מתייחסת למידע אותו מפרסמת החברה באתר זה בלבד.  

 1. הגבלת אחריות

12.1.  החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ויתכן כי למשתמש לא תהיה גישה לאתר מעת לעת.

12.2.  ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש ו/או אי יכולת שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

12.3.  החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד רווחים, מניעת רווח, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

12.3.1. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

12.3.2.  נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו”ב בתוכן באתר.

12.4.  שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים, גם אם הצעה של משתמש לרכישת מוצר ו/או רכישת מוצר בפועל לא נקלטו במחשבי החברה עקב כך.

12.5.  אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

 1.  ציות לתנאים ושיפוי

13.1.  המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

13.2.  כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

 1. זמינות ו/או שינוי האתר

14.1.   החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

14.2.  מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

14.3.  החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 1. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

15.1.  תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו.

15.2. במסגרת הרכישה באתר ידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר אלקטרוני. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותים הניתנים באתר.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את הרכישה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. החברה תהיה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

למען הסר ספק, החברה תמנע משמירת פרטי האשראי של המשתמש וכן מביצוע כל שימוש בפרטים אלה. 

15.3. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור לעיל  וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרכישה מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך הרכישה. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר בעקבות השימוש שיעשה המשתמש באתר, ישמש לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן שירותים שונים ללקוחות האתר כגון: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת התכנים והשירותים המוצעים באתר, שינוי האתר (לרבות שינוי האתר המוצג למשתמש), למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים, קיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים של החברה או צדדים שלישיים מטעמה, עריכת ניתוחים ומחקרים סטטיסטיים שונים כמו גם כל שימוש מקוון אחר בקשר לנושאים שיווקיים ו/או צרכים פנימיים, כגון תחקור תלונות ו/או ביקורות.

15.4. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון לקוחות ו/או ניהולו התקין של האתר והכל בהתאם לתקנון ולהוראות כל דין.

15.5. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו בעת השימוש ו/או הרישום לאתר, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

15.6. החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. מידע שכזה ישלח למשתמש באם נתן הסכמה לכך ובכל עת יהיה המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור.

15.7. השימוש באתר ו/או רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שמידע אודותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע של החברה ו/או מי מטעמה וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. המשתמש מוסרת את פרטיו מרצונו החופשי וידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל, והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

15.8.  האתר משתמש בעוגיות (‘Cookies’, להלן: “עוגיות”- קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר ומאוחסנים על ידי האתר על הכונן של המשתמש) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, לצרכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש ולספק למשתמש שירות מהיר ויעיל. היה והמשתמש אינו רוצה לקבל עוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

15.9.  החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

15.9.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

15.9.2. לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר;

15.9.3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;

15.9.4. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;

15.9.5. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

15.9.6. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

15.9.7. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

15.9.8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

15.10.  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

15.11.   החברה עושה את מירב המאמצים בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

15.12. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

15.13. החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות המשתמשים ושימוש שלא כדין במידע שמסרו.

15.14. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו או אם ברצון המשתמש למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד “צור קשר” באתר. בכל תכתובת עם החברה יש לכלול את פרטי המשתמש המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר.

 1. התיישנות  

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

 1. סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 1. שונות

18.1.  תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

18.2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

18.3. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

 1. יצירת קשר

בעת הצורך, המשתמש מתבקש לפנות אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר, בקישור לחשבון ה-WhatsApp שבאתר, בטלפון: 03-7201613, 3072*  או במייל: [email protected].